Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program 500+

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 (od 1.06.2021 d 31.05.2021r. )

 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane: 

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 czerwca 2021 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Na wniosek złożony po 30 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Jeżeli dziecko urodzi się w okresie od 01.02.2021r. do 31.05.2021r.  należy pamiętać o złożeniu  dwóch wniosków. Pierwszy wniosek będzie rozpatrywany za okres od dnia urodzenia dziecka do 31.05.2021r., zaś świadczenie na drugi wniosek będzie przyznane  za okres od 01.06.2021r.  do 31.05.2022r.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze, jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic, który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna:

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie ul. Wolności 20/1 46-030 Murów

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

Wysokość świadczenia:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

Sposób składania wniosków:

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

Uwaga! 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

W przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają poza granicami RP w państwie,
w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy złożyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń (druk znajduje się w zakładce: Druki do pobrania ; Druki koordynacja (KO)).

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy  2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie przypomina, że okres świadczeniowy    2019/2021 dla osób  obecnie pobierających świadczenie wychowawcze (500+) kończy się z dniem 31.05.2021 r.

 

Wersja XML