Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności BIP

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest budynkiem parterowym, mieści się w budynku przy ul. Wolności 20/1.Do urzędu do którego prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych lub starszych. Nie ma schodów, pętli indukcyjnych ani windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do GOPS-u.

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w przedsionku zaraz po wejściu do budynku. Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą telefoniczną 774214475 lub za pośrednictwem e-mail:

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

Inne informacje i oświadczenia

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243),osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w urzędzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem telefonicznie 774214475, mail: gops@murow.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wersja XML