Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU -  PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (2018-2029)

„Czyste powietrze” jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Podstawa prawna:

Miejsce załatwienia sprawy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie ul. Wolności 20/1, 46-030 Murów

Sposób składania żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Kto może złożyć żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach:

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wymagane jest zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Żądanie wydania w/w zaświadczenia składa się zgodnie z właściwością miejscową tj. zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się.

Dodatkowe informacje:

1. Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Gospodarstwo domowe tworzą:

3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

W związku w powyższym, w przypadku żądania wydania zaświadczenia złożonego od października 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r., wysokość dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 r.

4. W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wymagane dokumenty:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

– w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;

UWAGA ROLNICY!

W okresie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku będzie przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla gospodarstw domowych, w których pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego.

W powyższym okresie tut. organ nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a zatem wydać stosownego zaświadczenia o dochodach gospodarstwa domowego.

Podkreśla się, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.

Opłaty:
Brak opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Formularze do druku:

1. Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

PDFCZYSTE POWIETRZE Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie.pdf

 

Więcej informacji nt. PROGRAMU „Czyste powietrze” na stronie czystepowietrze.gov.pl

Wersja XML